Σχετικά με την εκστρατεία μας

 

Ποιοί είμαστε

Επιτροπή Πολιτών
 

Οργανισμοί
EPSU, EAPN, EEB, EPHA, ETUC, WECF, Social Platform, APE, PSI

Εθνικές Επαφές
 

Σχετικά με την εκστρατεία μας

Όλοι οι πολίτες χρειάζονται καθαρό πόσιμο νερό και ποιοτική αποχέτευση. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθεί αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της προώθησης της ύδρευσης και της αποχέτευσης ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους. Αυτά τα δικαιώματα πρέπει να υλοποιηθούν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει δεσμευτικούς στόχους για όλα τα κράτη-μέλη, ώστε να επιτευχτεί 100% κάλυψη στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη καθολικής πρόσβασης στην ύδρευση και στην αποχέτευση και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που στερούνται αυτών των υπηρεσιών.

Οι στόχοι μας:

 1. Εγγυημένη ύδρευση και αποχέτευση για όλους στην Ευρώπη.
 2. Όχι απελευθέρωση των υπηρεσιών ύδρευσης.
 3. Καθολική (παγκόσμια) πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση.

Αυτή η εκστρατεία είναι ένα εργαλείο για την ενεργητική διεκδίκηση του ανθρώπινου δικαιώματος απόλαυσης ύδρευσης και αποχέτευσης. Είναι ένα εργαλείo αλλαγής τής νοοτροπίας τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε αντί να εστιάζει στον ανταγωνισμό και στον μηχανισμό της αγοράς να εστιάζει στην εκπλήρωση των δικαιωμάτων των πολιτών μέσω δημόσιων υπηρεσιών. Στόχος της είναι η επίτευξη καθολικής (παγκόσμιας) πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση και η διαφύλαξη των περιορισμένων δημόσιων υδάτινων πόρων για τις επόμενες γενιές.

Οι στόχοι μας

 1. Εγγυημένες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υλοποιήσει το ανθρώπινο δικαίωμα απόλαυσης ύδρευσης στο βαθμό που οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης διέπονται από την κοινοτική νομοθεσία (ως υπηρεσίες κοινής ωφέλειας). Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα θέτοντας δεσμευτικούς στόχους για την επίτευξη καθολικής κάλυψης.
 1. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πιο πάνω από τα συμφέροντα της αγοράς: Να μην απελευθερωθούν οι υπηρεσίες ύδρευσης. Θέλουμε η ΕΕ να αλλάξει νοοτροπία και αντί να εστιάζει στον ανταγωνισμό και στον μηχανισμό τής αγοράς να εστιάζει στην εκπλήρωση των δικαιωμάτων των πολιτών μέσω δημόσιων υπηρεσιών. Το νερό είναι ένας περιορισμένος φυσικός πόρος, ένα δημόσιο αγαθό απαραίτητο για την ζωή και την υγεία. Είναι ένα «φυσικό» μονοπώλιο για το οποίο δεν πρέπει να ισχύουν οι κανόνες τής εσωτερικής αγοράς.
 1. Παγκόσμια/καθολική πρόσβαση στην ύδρευση και στην αποχέτευση.  Πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την καθολική απόλαυση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Η ΕΕ πρέπει να θέσει στόχους και να περιλάβει την επίτευξη της καθολικής παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης στην αναπτυξιακή πολιτική της. Έτσι, η ΕΕ θα διατρανώσει την πίστη της στην καθολική απόλαυση του δικαιώματος απόλαυσης ύδρευσης και αποχέτευσης.

Για την υλοποίηση του ανθρώπινου δικαιώματος απόλαυσης ύδρευσης και αποχέτευσης, προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 1. Να αναφέρει το ανθρώπινο δικαίωμα απόλαυσης ύδρευσης και αποχέτευσης σε κάθε ανακοίνωσή της περί ύδρευσης ή/και αποχέτευσης.
 2. Να εξασφαλίσει νερό (ασφαλές, καθαρό και φθηνό) και υπηρεσίες αποχέτευσης για το σύνολο του πληθυσμού των κρατών-μελών τής ΕΕ.
 3. Να μην μετατρέψει τις υπηρεσίες ύδρευσης σε εμπορικές υπηρεσίες, εξαιρώντας τες από τους κανόνες τής εσωτερικής αγοράς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμευτεί:
 4. Να μην απελευθερώσει την αγορά υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
 5. Να μην περιλάβει τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε εμπορικές συμφωνίες σαν την CETA.
 6. Να ενθαρρύνει τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων.
 7. Να διασφαλίζει ότι όλες οι πολιτικές τής ΕΕ για την ύδρευση και συναφή ζητήματα διαπνέονται από την αρχή «το νερό δεν είναι εμπόρευμα», την οποία καθιέρωσε η Οδηγία-Πλαίσιο για τα Ύδατα.
 8. Να διακηρύξει ότι η προστασία τού υδάτινου περιβάλλοντος θα υπερισχύει έναντι εμπορικών πολιτικών.
 9. Να ξεκινήσει προγράμματα στήριξης όσων δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ύδρευσης, για να μην διακοπεί η παροχή νερού σε κανέναν.
 10. Να διασφαλίζει ότι οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ύδρευσης εφαρμόζουν διαφανείς και ανοικτές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (δεν νοούνται εμπορικά μυστικά σε μια δημόσια υπηρεσία).
 11. 11. Να προωθήσει την συμμετοχή των πολιτών σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για το νερό.
 12. Να αυξήσει την παγκόσμια πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση, ενσωματώνοντας την επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση στην αναπτυξιακή πολιτική τής ΕΕ και δίνοντάς της μεγαλύτερη βαρύτητα στην Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια για την βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
 13. Να ενθαρρύνει τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων (Συμπράξεις Φορέων Διαχείρισης Νερού) επί μη κερδοσκοπικών αρχών και βάσει της αλληλεγγύης μεταξύ των φορέων διαχείρισης νερού και των εργαζομένων σε διαφορετικές χώρες.
 14. Να νομοθετήσει υπέρ της διατήρησης του ελέγχου τού νερού και των υδάτινων πόρων στο Δημόσιο.
 15. Να στηρίξει όσες δημόσιες εταιρείες ύδρευσης, εντός και εκτός Ε.Ε., δεν διαθέτουν επαρκές κεφάλαιο για να επεκτείνουν χωρίς οικονομική ενίσχυση τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στους φτωχούς.
 16. Να στηρίξει και να ενθαρρύνει όσες εταιρείες ύδρευσης επενδύουν μέρος τού ετήσιου κύκλου εργασιών τους σε συμπράξεις φορέων διαχείρισης νερού σε αναπτυσσόμενες χώρες (όπως γίνεται στις Κάτω Χώρες και στην Γαλλία).
 17. Να στηρίξει την εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης των δημόσιων επιχειρήσεων για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ύδρευσης.
 18. Να σχεδιάσει έναν κώδικα διακυβέρνησης για τις εταιρείες ύδρευσης εντός τής ΕΕ των 27.

Για περισότερες πληροφορίες : info@right2water.eu