Hyppigt stillede spørgsmål

 1. Hvad er et Europæisk Borgerinitiativ?

Et europæisk borgerinitiativ er et nyt værktøj, som giver mulighed for at deltage i den demokratiske proces i Europa, og som har været en mulighed siden 1. april 2012. Borgere kan sætte et tema på den europæiske politiske dagsorden ved hjælp af et borgerinitiativ, som kræver én million underskrifter fra mindst syv forskellige EU- medlemslande. Europa- Kommissionen ønsker at borgerne spiller en mere aktiv rolle i de europæiske politiske processer.

 1. Hvem organiserer det?

Et Europæisk Borgerinitiativ skal være organiseret af mindst syv personer fra syv forskellige EU- medlemslande. Denne gruppe kaldes en borgerkomité. Vores borgerkomité består fortrinsvis af repræsentanter fra fagbevægelsen i den offentlige sektor. Brancheføderationen for offentlige tjenester, EPSU, har længe ført en kampagne for anerkendelse af menneskeretten til vand, og dette borgerinitiativ er et vitalt skridt i retningen af at få retten indskrevet i lovgivningen.

 1. Hvorfor gør I dette?

Vi tager imod udfordringen med at få ” implementeret retten til vand og sanitet” på den europæiske politiske  dagsorden. Vi ønsker en offentlig diskussion, og vi ønsker et ændret fokus i den europæiske politik for vandforsyning. Indtil dato har den Europæiske Unions mål været at skabe et indre marked for varer og tjenesteydelser. Men vandforsyning er noget andet. Vand er en forudsætning for liv og samtidig en begrænset naturressource. Vand er ikke en råvare, men et offentligt gode som må sikres og ikke være underlagt konkurrenceregler. Menneskeretten må være central i politikken for vandforsyning, ikke konkurrence eller færdiggørelsen af det indre marked. Regeringer er pålagt at tilbyde rent drikkevand. Det er også hvad FN besluttede efter mange års diskussion. Regeringer er nødt til at implementere disse rettigheder ikke at overlade dem til markedskræfterne.

 1. Hvem kan skrive under?

Alle der har stemmeret i et af de 27 EU- medlemslande kan underskrive borgerinitiativet.

 1. Hvorfor skulle jeg skrive under?

Fordi du er enig i mindst ét af de mål, vi forsøger at nå med dette initiativ:

 • Alle borgere i EU burde have en garanti for drikkevand og sanitet. I øjeblikket er der fortsat ca. 2 millioner i Europa uden adgang til vand og sanitet. Der er også mange lavindkomstgrupper, som trues med afbrydelse af vandforsyningen, fordi de ikke kan betale.
 • Europa- Kommissionen må stoppe sit ihærdige forsøg på at liberalisere vandforsyning og sanitet. Ved at overlade forsyningspligten til markedskræfterne risikerer man, at de som kan betale mere får bedre forsyningsmuligheder, og de som ikke har råd får dårligere. ”Ingen penge, ingen vand” vil blive resultatet af en markedsgørelse. Men vand og sanitet er en menneskeret. Det er en opgave og et ansvar for myndighederne at tilbyde disse tjenester til alle befolkningsgrupper.
 • På verdensplan er der fortsat 800 millioner mennesker uden adgang til vand og over 2 millioner uden adgang til sanitet. Europa kan og bør gøre mere for at sikre at også mennesker i andre dele af verden nyder menneskeretten til vand og sanitet.
 1. Hvem er organisationerne bag dette borgerinitiativ?

Borgerinitiativet støttes af den Europæiske Føderation for Offentligt Ansattes Forbund, EPSU. EPSU repræsenterer 275 forbund med over 8 millioner medlemmer ansat i alle slags offentlige stillinger i Europa. Andre europæiske eller internationale organisationer som støtter initiativet omfatter European Anti Powerty Network (EAPN), European Public Health Alliance (EPHA), European Environmental Bureau (EEB), Women in Europe for a Common Future (WECF)  og Public Services International (PSI), EPSU’s globale søsterorganisation. På nationalt plan er der mange flere organisationer, der støtter borgerinitiativet. Du finder deres logoer nederst på hjemmesiden.

 1. Hvor kan jeg skrive under på borgerinitiativet?

Du kan skrive under på denne hjemmeside ved at klikke på SKRIV UNDER knappen, eller du kan skrive under på en fortrykt papir formular. Du kan downloade papirudgaven på dansk ved at klikke på ”OM”. De fortrykte formularer kan kun rumme 10 underskrifter. Husk at udfylde alle felter på tværs af formularen. Dette er et krav fra de danske myndigheder. Forkert udfyldte formularer vil blive betragtet som ugyldige.

 1. Hvornår kan jeg skrive under?

Initiativet kører frem til slutningen af oktober 2013. Husk at alle felter skal udfyldes, ellers vil din underskrift ikke tælle med!

 1. Hvad er : Vand er en Menneskeret ? Hvad betyder det?

At Vand og Sanitet er en Menneskeret betyder at alle mennesker har ret til rent drikkevand og sanitære forhold. Tilbuddet må være tilgængeligt, fremkommeligt, økonomisk overkommeligt og acceptabelt for alle. Kriterierne kan være forskellige fra land til land, ja endog internt i landet. Det betyder at myndigheder er ansvarlige for at disse tjenester tilbydes alle. Det blev vedtaget på FN’s Generalforsamling i 2010. Myndigheder må implementere disse rettigheder ikke overlade det til markedskræfterne.

 1. Hvorfor er retten til vand og sanitet så vigtig?

Det vigtigste aspekt ved en menneskeret til vand og sanitet er, at det giver magt til befolkningen. Vand og sanitet, som rettigheder, er ikke længere et spørgsmål om velgørenhed, som en myndighed kan vælge til eller fra. Det er en menneskeret, som befolkningen kan kræve gennemført. Stater bliver mere ansvarlige, og når først befolkningen er klar over, at man har disse rettigheder, ændres hele dynamikken idet myndighederne drages til ansvar.

 1. Hvorfor vil I have garanteret vandforsyningen i EU?

Regeringer og lokale myndigheder bliver nødt til at udbyde vand og sanitære forhold til alle.  Desuagtet tror visse myndigheder fortsat at markederne vil opfylde disse krav og overlader det derfor til de frie markedskræfter. Men dette ændrer kun måden, hvorpå tjenesten bliver leveret. Ved at implementere menneskeretten til vand og sanitet sikrer myndighederne at tjenesten er tilgængelig, fremkommelig, økonomisk overkommelig og acceptabel for alle. Dette kan kun ske via lovgivning.

 1. Hvorfor er I imod liberalisering?

Tilhængere af det frie marked lover altid billigere og bedre service. Sådanne eventyr fortælles altid af de selskaber, der tjener de største profitter. De reelle erfaringer viser derimod, at kun de rige får bedre og billigere service, de fattige får en dårligere og dyrere service. Indenfor vandforsyning er dette uacceptabelt. Konkurrence betyder at forsyningsselskaber må investere i marketing, reklamer og i at være konkurrencedygtig. Penge der tages ud til disse aktiviteter skulle ellers have været anvendt til en forbedring og udbygning af vandforsyningen.

 1. Ekskluderer I private selskaber?

Det er en myndighedsopgave at sørge for vand og sanitet til befolkningen. Regeringer og lokale myndigheder beslutter selv, hvordan man vil organisere serviceudbuddene. I de fleste lande udbydes servicen af offentlige selskaber, i visse lande af private selskaber. Dette er ikke afgørende, blot de leverer service af god kvalitet. Vi ønsker vandforsyning og sanitære forhold af GOD KVALITET til alle. Vandforsyning er et offentligt anliggende. Drikkevand skal nemlig være tilgængelig, økonomisk overkommelig, acceptabel og fremkommelig for alle. Private firmaers opgave er at skabe profit, og det leder til, at de yder service til de områder, hvor profitten er størst, og til dem der bedst kan betale. Dette medfører, at landområder hvor vandforsyning ikke er profitabel, negliseres. Det samme sker for de befolkningsgrupper med størst behov.

 1. Er Jeres mål at omstøde privatiseringen?

Vi ønsker en ændret tænkemåde og fokus i EU vedrørende vandforsyning og sanitet. Vand og sanitet er grundlæggende for liv og sundhed og for at menneskerettighederne overholdes. Europa- Kommissionen bør derfor fokusere på at sikre vand og sanitet til hele Europas befolkning og vedtage en rettighedsbaseret forsyningspolitik frem for et markedsbaseret. Menneskerettigheder bør være det centrale i vandpolitikken ikke en færdiggørelse af det indre marked. Nationale myndigheder har også en opgave i at sikre drikkevandsressourcer til kommende generationer. Vi har adskillige praktiske forslag til, hvordan EU og de nationale regeringer kan opfylde disse krav; se under ”Om”

 1. Synes I drikkevand skal være gratis?

Alle ved eller burde vide at der er omkostninger forbundet med at producere (ren og sund) drikkevand og at sørge for sanitære forhold, herunder også transportomkostninger. At vand og sanitet er en menneskeret betyder, at det skal være økonomisk overkommelig for alle. I nogle lande betales  vandafgiften via skattebilletten, i andre via en afgift eller som en blanding af de to. Det vi foretrækker er en progressiv prisfastsættelse. Jo mere du bruger, jo højere bliver m3 prisen. Det er en fair ordning og i overensstemmelse med social retfærdighed og solidaritet. Det vil påvirke folk til en klogere adfærd, nemlig ikke  at spilde dyrebart (drikke)vand på havevanding og bilvask. Det betyder også, at almindelige forbrugere ikke skal betale for storindustriens og landbrugets forurening af vandressourcer, hvilket vanskeliggør opretholdelsen af produktionen af rent drikkevand.

 1. Hjælper retten til vand den fattige del af befolkningen, og de som ikke er tilsluttet et rørsystem?

Vi argumenterer for, at der skal bruges flere offentlige midler til at udbrede vandforsyning og sanitære installationer til de fattige. Menneskeretten til vand pålægger myndighederne at sike at alle har (rent, sundt, økonomisk overkommelig, tilgængelig) vand og sanitet. Dette er det modsatte af en markedsbaseret tilgang, hvor kravet er, at folk betaler, før man får adgang. Man kan ikke pålægge de fattige at betale forud for at blive tilsluttet til et vandforsyningsnet. At sætte retten til vand øverst hjælper de fattige, et markedsbaseret system gør ikke. En lang række forskningsresultater bekræfter dette.

 1. Hvem koordinerer dette initiativ?

Fagbevægelsen i den offentlige sektor i de enkelte lande koordinerer dette initiativ. Du kan finde oplysninger om hver enkelt national kontaktperson ved at klikke på ”Om” knappen øverst på denne side.

 1. Hvem kan jeg kontakte for at få hjælp til at samle underskrifter?

Kontakt din nationale koordinator. Klik på ”Om” og se listen over koordinatorer i hvert land. Du kan også kontakte EPSU for at få flere informationer.

 1. Hvordan hjælper min underskrift?

Vi forsøger at opnå tre mål med dette initiativ: En garanti for vand og sanitære installationer for alle i EU-27; ingen liberalisering af vandforsyninger og en almen/global adgang til vand og sanitet. Selvfølgelig kan det ikke opnås med blot 1 million underskrifter, men dette borgerinitiativ er et første skridt for at få det på EU’s dagsorden og dermed til at ske fyldest.

 1. Hvor mange underskrifter skal I have i et land?

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories?lg=da

 1. Hvad tror I, EU kan gøre for at der globalt bliver adgang til vand og sanitet?

EU må opstille målsætninger og gøre gennemførelsen af almen(global) adgang til rent vand og sanitet til en del af dets udviklingspolitik. Igen er det et spørgsmål om det rette fokus. Det er vigtigere, at befolkningen har god vandforsyning og sanitære forhold, end at et land har gode handelsforbindelser med Europa. EU kan gøre flere fonde anvendelige til fremme af vandforsyning og sanitære installationer, og EU kan fremme anvendelsen af offentlig – offentlig partnerskaber; d.v.s. samarbejde i stedet for konkurrence. Vi har adskillige praktiske forslag, som kan findes under ”OM”.

 1. Hvordan kan jeg støtte dette borgerinitiativ?

Du kan skabe opmærksomhed om kampagnen og fremme den ved at sprede informationer om den, ved at fortælle dine venner og bekendte om den og ved evt. at holde møder om den. Brug Facebook, Twitter eller andre medier så folk kan se, at du støtter initiativet. Du kan også hjælpe med at indsamle papir underskrifter: kontakt Frede Gydesen i FOA, som er den danske koordinator (fg001@foa.dk eller 20209205) og få at vide, hvordan og hvornår underskrifter indsamles. Husk altid at oplyse om, at alle felter på formularen skal udfyldes. Dette er et lovkrav. Hvis ikke alle felter er udfyldt, tæller underskriften ikke med i dette borgerinitiativ.

 1. Hvem er med i Borgerkomiteen?

Vi har 33 personer i vores borgerkomite. De kommer fra alle 27 EU- medlemslande. Navnene kan findes under ”OM”.

 1. Hvor er den lovhjemmel der giver mulighed for at bede Europa- Kommissionen om at reagere?

Borgerinitiativet må være indenfor et område, hvor EU har kompetence. Europa – Kommissionens kompetencer fremgår af Traktat om den Europæiske Unions Funktionsmåde, bedre kendt som Lissabon Traktaten. Vores borgerinitiativ har rod i artikel 14 om tjenesteydelser af almen interesse og artikel 209 og 210 i traktaten om udviklings- og bistandsprogrammer.