Často kladené otázky

 1. Co je to Evropská občanská iniciativa (ECI)?

Evropská občanská iniciativa je nový nástroj participativní demokracie v Evropě, která je k dispozici od 1. dubna 2012. Občané mohou pomocí ECI uvést určitou problematiku na evropský politický program, a to na základě získání jednoho milionu podpisů z minimálně sedmi různých členských států EU. Evropská komise chce, aby občané hráli aktivnější roli v evropských politických procesech. 

 1. Kdo je organizátorem?

Evropskou občanskou iniciativu musí organizovat alespoň sedm osob ze sedmi různých členských států EU. Této skupině se říká občanská komise. Naši občanskou komisi z velké části tvoří zástupci odborových svazů veřejných služeb. Federace veřejných služeb EPSU již dlouho vede kampaně za uznání lidského práva na vodu a tato ECI je zásadním krokem k zavedení tohoto práva do legislativy.

 1. Proč toto organizujete?

Přijali jsme výzvu zavést “implementaci lidského práva na vodu a sanitační zabezpečení” na evropský politický program. Chceme rozproudit veřejnou debatu a změnit zaměření evropské vodohospodářské politiky. Doposud bylo hlavním cílem Evropské unie vytvořit jeden trh se zbožím a službami. Ale vodohospodářské služby se liší. Jsou zásadní pro život a voda je omezený přírodní zdroj. Voda není komodita, ale veřejné dobro, které je potřeba chránit a ne zpřístupnit pro konkurenci. V ústředním zájmu vodohospodářské politiky musí být lidská práva, nikoliv konkurence nebo vytvoření interního trhu. Vlády mají povinnost poskytovat tyto služby. Po několika letech diskuzí se na tomtéž shodla Organizace spojených národů. Vlády musejí zavést tato práva a nesmí ponechat tyto služby tržní síle.

 1. Kdo může iniciativu podepsat?

Tuto ECI mohou podepsat všichni občané, kteří mají právo volit v jednom z 27 členských států EU.

 1. Proč mám iniciativu podepsat?

Protože souhlasíte alespoň s jedním z cílů, na které je tato ECI zaměřena:

 • Všichni občané EU mají mít zaručeny vodohospodářské služby. V tento okamžik jsou přibližně 2 miliony lidí v Evropě bez řádného přístupu k vodě. Mnoho lidí s nízkými příjmy také čelí hrozbě odpojení od vodohospodářských služeb, protože si nemohou dovolit platit vyúčtování.
 • Evropská komise by měla ustat v neustálém nátlaku na liberalizaci vodohospodářských a a kanalizačních služeb. Podpora trhu v poskytování těchto služeb znamená, že ti, kteří si mohou dovolit více, dostanou lepší služby, a ti, kteří si mohou dovolit méně, dostanou horší služby. „Žádné peníze, žádná voda“, na tomto heslu je postaven trh vodohospodářských služeb. Ale voda a hygiena jsou lidským právem. Je povinností a odpovědností vlády poskytovat tyto služby všem lidem.
 • Po celém světě nemá přístup k vodě 800 milionů lidí a přes 2 miliardy lidí nemá přístup k sanitačnímu zabezpečení. Evropa může a měla by pomáhat zajistit, aby měli lidé i v jiných částech světa lidské právo na vodu a sanitační zabezpečení
 1. Jaké organizace stojí za touto ECI?

ECI má podporu Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).  EPSU zastupuje 275 odborových svazů a přes 8 milionů zaměstnanců ve všech druzích veřejných služeb v Evropě. K dalším evropským nebo mezinárodním organizacím, které podporují tuto iniciativu, patří na globální úrovni Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EAPN), Evropská aliance veřejného zdraví (EPHA), Evropská environmentální kancelář (EEB), Ženy v Evropě pro společnou budoucnost a Mezinárodní federace veřejných služeb (PSI), sesterská organizace EPSU. Na národní úrovni podporuje tuto ECI mnoho dalších organizací. Jejich loga najdete ve spodní části domovské stránky těchto stránek.

 1. Kde můžu podepsat tuto ECI?

ECI můžete podepsat online na těchto webových stránkách kliknutím na odkaz „Podepište“ nebo na papíře. Podpisový formulář si můžete stáhnout ve vašem vlastním jazyce na webové stránce „O(informace)“ . Každý formulář je určen k podpisu pro deset lidí. Ujistěte se, že jste vyplnili všechna pole. Tento požadavek je stanovený vaší vládou. Pokud nevyplníte všechna pole, nebude váš podpis pro tuto ECI platný.

 1. Kdy mohu iniciativu podepsat?

Podepisování je možné do říjen 2013. Ujistěte se, že jste vyplnili všechna pole. Pokud nevyplníte všechna pole, nebude váš podpis pro tuto ECI platný.

 1. Co je to lidské právo na vodu? Co to znamená?

Lidské právo na vodu a hygienu znamená, že všichni lidé mají nárok na čistou a bezpečnou vodu a sanitační zabezpečení. Musí být pro lidi dostupná, přístupná, finančně dostupná a přijatelná. Tato kritéria se mohou mezi jednotlivými zeměmi i v zemích samotných lišit.  To znamená, že vlády jsou odpovědné za zajištění dodávky těchto služeb všem obyvatelům. V roce 2010 se na tomto shodlo Valné shromáždění Organizace spojených národů. Vlády musejí tato práva implementovat a nepřenechat tyto služby síle trhu.

 1. Proč je lidské právo na vodu a hygienu důležité?

Nejdůležitějším aspektem lidského práva na vodu je, že zplnomocňuje lidi. Voda a hygiena jako práva již nejsou záležitostí charity, kterou vláda poskytuje nebo odebírá.  Jsou to lidská práva, která mohou lidé požadovat. Státy se stanou odpovědnější, a jakmile budou lidé vědět, že mají toto právo, dojde ke změně celé dynamiky, protože bude možné přiřknout odpovědnost úřadům.

 1. Proč chcete zaručit vodohospodářské služby v EU?

Vlády musí splnit svou povinnost poskytovat vodohospodářské a hygienické služby všem obyvatelům.  Někdy jsou však vlády toho názoru, že může tyto služby zajišťovat trh a ponechávají je na tržní síle. Ale to pouze mění způsob poskytování služeb. Zavedení lidského práva na vodu a hygienu znamená, že vlády musí zajistit, aby byly tyto služby dostupné, přístupné, přijatelné a cenově dostupné pro všechny lidi. To mohou zaručit pouze pomocí zákona. 

 1.  Proč bojujete proti liberalizaci?

Zastánci tržního přístupu vždy slibují levnější a lepší služby. To je však pohádka vymyšlená společnostmi, které mají nejvyšší zisky na trhu. Skutečnost ukazuje, že to znamená: lepší a levnější služby pro bohaté, ale horší a dražší služby pro chudé. To je u vodohospodářských služeb nepřijatelné. Konkurence znamená, že vodohospodářské společnosti musejí investovat do marketingu, reklamy a samotného konkurenčního boje, a tyto peníze poté nemohou investovat do služeb, které mají poskytovat.

 1. Vylučujete soukromé společnosti?

Vláda je povinná poskytovat vodu a hygienu svým občanům. Vlády rozhodují o organizaci svých služeb. Ve většině zemí služby poskytují veřejné společnosti, ale v některých zemích jsou to soukromé společnosti. To není podstatné, pokud dané společnosti poskytují kvalitní služby. My požadujeme dobrou kvalitní vodu a sanitační zabezpečení pro všechny. Vodohospodářské služby jsou veřejné služby. To znamená, že mají být dostupné, finančně dostupné, přijatelné a přístupné pro všechny. Hlavním cílem soukromých společností je zisk a to je vede k soustředění na poskytování služby s co největším ziskem a těm, kteří si mohou dovolit více. To vede k zanedbání oblastí, ve kterých poskytování vodohospodářských služeb není ziskové, a lidí s největšími potřebami.

 1. Je vaším cílem zrušit privatizaci?

Požadujeme změnu zaměření a přístupu k vodohospodářským a hygienickým službám v evropské politice. Voda a hygiena jsou služby zásadní pro život a pro naplnění lidských práv. Proto by se měla Evropská komise zaměřit na zajištění vody a hygieny všem občanům v Evropě a přijmout přístup založený na právech namísto aktuálního tržního přístupu. V ústředním zájmu vodohospodářské politiky musí být lidská práva, nikoliv vytvoření interního trhu. Vlády mají také povinnost chránit vodní zdroje pro příští generace. Máme několik praktických doporučení, jak mohou EU a členské státy splnit svou povinnost, viz část „O nás“.

 1. Myslíte si, že by měly být vodohospodářské služby bezplatné?

Každý ví, nebo by měl vědět, že výroba (čisté a bezpečné) pitné vody a hygienické služby a jejich transport a poskytování něco stojí. Lidské právo znamená, že musí být voda a hygiena dostupná pro všechny. V některých zemích jsou vodohospodářské služby placeny prostřednictvím daní, v jiných prostřednictvím poplatků nebo kombinace obojího. My propagujeme sociální tarify. Čím více spotřebujete, tím více platíte za m3. Jde o férový přístup v souladu s principy sociální spravedlnosti a solidarity. Naučí to lidi opatrnosti a neplýtvání vzácnou (pitnou) vodou k zalévání zahrady nebo mytí aut. Také to znamená, že běžní lidé nebudou platit za velké průmyslové nebo zemědělské uživatele, kteří čerpají nebo znečišťují vodní zdroje a ztěžují vodohospodářským společnostem výrobu pitné vody.

 1. Pomáhá lidské právo na vodu chudým a lidem, kteří nejsou připojeni k systému?

Zasazujeme se o zvýšení veřejných výdajů na rozšíření vodohospodářských a hygienických služeb chudým. Lidské právo na vodu dává vládám povinnost zajistit, aby měl každý k dispozici (čistou, bezpečnou, dostupnou a přístupnou) vodu a hygienu. To je v rozporu s tržně zaměřeným přístupem, který vyžaduje, aby lidé nejdříve zaplatili za přístup k vodě. Nemůžete po chudých lidech požadovat, aby předem zaplatili za připojení k vodovodnímu systému. Upřednostňování lidského práva pomáhá chudým lidem, na rozdíl od tržního přístupu. O tom existuje mnoho důkazů.

 1. Kdo koordinuje tuto iniciativu?

Tuto kampaň v každé zemi koordinují odborové svazy veřejných služeb. Kontaktní údaje jednotlivých koordinátorů najdete v části „O nás“ v horní části této stránky.

 1. Koho mohu kontaktovat, pokud chci pomoci se sběrem podpisů?[i]

Kontaktujte vašeho národního koordinátora. Klikněte na nabídku “O nás” a zobrazí se vám seznam koordinátorů v jednotlivých zemích. Můžete se také obrátit na jednu z pěti federací: EAPN, EEB, EPHA, WECF nebo EPSU a vyžádat si více informací.

 1. Jak můj podpis pomůže?

Pomocí této ECI chceme dosáhnout tří cílů: zaručit vodu a sanitační zabezpečení pro všechny v EU-27, zamezit liberalizaci vodohospodářských služeb a zajistit univerzální přístup k vodě a hygieně. Toho samozřejmě nedosáhneme pouhým získáním 1 milionu podpisů, ale tato ECI je prvním krokem k zařazení tohoto problému na evropský politický program a k jeho řešení.

 1. Kolik podpisů potřebujete v jedné zemi?

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories?lg=cs

 1. Co podle vás může EU udělat k zajištění univerzálního přístupu k vodě a hygieně?

EU může zařadit dosažení univerzálního přístupu k vodě a hygieně do své rozvojové politiky. Opět se jedná o zaměření. Je důležitější, aby měli lidé k dispozici dobrou vodu a hygienu, než aby byla obchodní politika země ve prospěch obchodování v Evropě. EU může dát k dispozici více finančních prostředků na zlepšení vodohospodářských a hygienických služeb a může propagovat veřejná partnerství, tj. spolupráci namísto konkurence. V části „O nás“ najdete několik praktických návrhů.

 1. Co mohu udělat na podporu této ECI?

Můžete zvyšovat povědomí a propagovat tuto kampaň šířením informací, sdílením s přáteli a dalšími lidmi nebo organizací akce na podporu této ECI.  Používejte Facebook, Twitter a další nástroje a informujte své okolí o tom, že podporujete tuto iniciativu. Můžete také pomoci se sběrem podpisů na papíře: kontaktujte národního koordinátora ve své zemi a zjistěte, jak a kdy budou podpisy sbírány. Nezapomeňte, že při podpisu lidí (i vás samotných) musí být vyplněna všechna pole. To je požadavek stanovený vaší vládou. Pokud nebudou vyplněna všechna pole, nebude váš podpis pro tuto ECI platný.

 1. Kdo je členem občanské komise?

V naší občanské komisi působí 33 osob ze všech 27 členských států EU. Jejich jména jsou uvedena v části „O nás“.

 1. Na jakém právním základě lze žádat Evropskou komisi o jednání?

ECI musí být v pravomoci Evropské komise. Pravomoci Evropské komise jsou uvedeny ve Smlouvě o (fungování) Evropské unie (TFEU) známé jako Lisabonská smlouva. Naše ECI odkazuje na články 14 (o službách ve veřejném zájmu) a články 209 a 210 (o rozvojové spolupráci) této Smlouvy.


 

More information : info@right2water.eu