Informace o

 

kdo jsme

seznam členů občanského výboru

organizace

kontakty na národní úrovni

Informace o

Evropská unie musí stanovit závazné cíle pro všechny členské státy, vedoucí k dosažení 100% pokrytí v Evropě. Domníváme se, že Evropská unie by rovněž měla věnovat více úsilí zajištění universálního přístupu k vodě a sanitaci mimo Evropskou unii. Milionům lidí tyto služby stále nejsou poskytovány.

Naše cíle:

 1. Zaručené služby týkající se vody a sanitace pro všechny v Evropě.
 2. Žádná liberalizace služeb zajišťujících zásobování vodou.
 3. Universální (globální) přístup k vodě a sanitaci.

Tato kampaň je nástrojem k podpoře lidského práva na vodu a sanitaci. Jedná se o nástroj zaměřený na změnu uvažování Evropské komise, na posun od tržního přístupu a orientace na konkurenci k přístupu zaměřenému na právo a orientaci na veřejnou službu. Cílem je zajistit universální (globální) přístup k vodě a sanitaci a chránit omezené veřejné vodní zdroje pro budoucí generace.

Co chceme

1.            Zaručené služby týkající se vody a kanalizace pro všechny v Evropské unii.

Domníváme se, že Evropská unie musí implementovat lidské právo na vodu, služby zajišťující zásobování vodou a kanalizační služby mají být nahlíženy dle evropského práva jako služby ve veřejném zájmu. Evropská unie musí prosazovat implementaci tohoto lidského práva na národní úrovni tím, že stanoví závazné cíle pro všechny členské státy, vedoucí k dosažení universálního pokrytí.

2.            Nadřazenost lidských práv nad tržními zájmy: žádná liberalizace služeb zajišťujících zásobování vodou. Chceme, aby Evropská unie změnila svůj postoj k této službě ze současného zaměření na hospodářskou soutěž na postoj považující ji za veřejnou službu a aby uplatňovala lidsko-právní přístup.

Voda je omezený přírodní zdroj a představuje základní veřejný statek nezbytný pro život a zdraví. Voda má charakter přirozeného monopolu a musí být vyjmuta z  pravidel vnitřního trhu.

3.            Globální/universální přístup k vodě a kanalizaci pro všechny.

Domníváme se, že Evropská unie musí zvýšit své úsilí o to, aby voda a kanalizace mohly být využívány universálně.

 Evropská unie musí stanovit cíle a učinit z dosažení universálního (globálního) přístupu k vodě a kanalizaci součást své rozvojové politiky. Tak bude Evropská unie aktivně propagovat, že právo na vodu a kanalizaci mají mít všichni.

Naše návrhy Evropské komisi na zavedení lidského práva na vodu a kanalizaci.

 1. Uvádět lidské právo ve všech tiskových zprávách týkajících se vodního hospodářství a/nebo sanitačního zabezpečení.
 2. Zaručit služby týkající se zásobování zdravotně nezávadnou a cenově dostupnou vodou a sanitačního zabezpečení všem obyvatelům členských států Evropské unie.
 3. Upustit od přeměny služeb zásobování vodou v komerční služby tím, že voda nebude podléhat pravidlům vnitřního trhu. Toho lze dosáhnout závazkem Evropské komise:
 • Neliberalizovat služby zajišťující zásobování vodou a sanitační služby.
 • Nezahrnovat služby zajišťující zásobování vodou a sanitační služby do obchodních dohod jako např. CETA.
 • Podporovat partnerství mezi subjekty veřejného sektoru.
 • Zachovávat zásadu „voda není zboží“ uvedenou v Rámcové směrnici pro vodní politiku ve všech zásadách týkajících se vody.
 • Určit, že ochrana našeho vodního prostředí je nadřazena komerčním zásadám.
 • Iniciovat podpůrné programy pro lidi, kteří nemohou platit své účty za vodu, jejichž cílem bude zabránit jejímu odpojení
 • Zajistit, aby soukromé vodárenské společnosti zásobující vodou poskytovaly plné informace a otevřený přístup k  jejich obchodním smlouvám (pro obchodní tajemství není v této veřejné službě místo).
 • Podporovat v souladu s rámcovou směrnicí o vodě občanskou angažovanost.  
 1. Zlepšit přístup k vodě a sanitačnímu zabezpečení na celém světě tím, že z dosažení universálního přístupu k vodě a sanitačnímu zabezpečení se učiní součást zásad rozvoje Evropské unie a že se zvýší podíl ve vyhrazené Oficiální rozvojové pomoci  určený na zlepšování služeb zajišťujících zásobování vodou a sanitačních služeb.
 2. Podporovat partnerství mezi subjekty veřejného sektoru v oblasti služeb zajišťujících zásobování vodou, založené na neziskových principech a solidaritě mezi provozovateli služeb a pracovníky v různých zemích.
 3. Začlenit do právní normy zásadu, že kontrola nad vodou a vodními zdroji musí zůstat ve veřejných rukou.
 4. Podporovat veřejné vodárenské společnosti v EU a v dalších zemích, které nemají dostatek kapitálu, aby provedly rozšíření služeb zajišťující zásobování vodou a sanitární služeb pro chudé z vlastních zdrojů. 
 5. Podporovat a propagovat vodárenské společnosti, které investují určitou část svého ročního obratu do partnerství provozovatelů služeb zajišťujících zásobování vodou v rozvojových zemích (a následovaly tak příklad Nizozemska a Francie).
 6. Podporovat zavedení dobrovolného evropského systému výkonnostních ukazatelů veřejných podniků s cílem propagovat vysokou kvalitu služeb zajišťujících zásobování vodou.
 7. Navrhnout kodex řízení vodárenských společností ve všech zemích EU.